Pravidlá súťaže

Priebeh súťaže #SklapniMobil

Zaregistrujte sa do Adventného kalendára #SklapniMobil na www.sklapnimobil.cz alebo www.sklapnimobil.cz/sk, plňte denné výzvy a zapojte sa do súťaže o skladací smartfón Samsung Galaxy Z Flip3 a Samsung Galaxy Z Fold3! Každý týždeň vyžrebujeme 1 výhercu telefónu zo všetkých registrovaných na českej verzii stránky www.sklapnimobil.cz a 1 výhercu zo všetkých registrovaných na slovenskej verzii stránky www.sklapnimobil.cz/sk.

Čím skôr sa zapojíte do adventného kalendára, tým máte väčšiu šancu vyhrať. Do týždenného žrebovania budú vždy znova zaradení všetci, ktorí sa zaregistrovali od začiatku súťaže, s výnimkou tých, ktorí už vyhrali. Nebudeme kontrolovať, či sa vám podarilo splniť všetky výzvy, ale každá snaha sa počíta!

Pravidlá súťaže

Tento text obsahuje záväzné pravidlá súťaže o 6 ks telefónov Samsung Galaxy Z Flip3 128GB a 2 ks telefónov Samsung Galaxy Z Fold3 256GB (ďalej len „súťaž“). Pravidlá súťaže sú v tomto plnom znení zverejnené na webových stránkach súťaže www.sklapnimobil.cz a www.sklapnimobil.cz/sk (ďalej len „webové stránky súťaže“) a v sídle organizátora súťaže na adrese Taktiq Communications s.r.o., Malá Štupartská 634/7, Praha 1, 110 00, kde sú k dispozícii k nahliadnutiu všetkým osobám bez obmedzenia.

I. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je vybrať výhercov cien Samsung Galaxy Z Flip3 128GB a Samsung Galaxy Z Fold3 256GB spomedzi registrovaných účastníkov výzvy Adventného kalendára zdravého používania mobilu #SklapniMobil.

II. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je spoločnosť Taktiq Communications s.r.o, so sídlom Malá Štupartská 634/7, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 02517116, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe (ďalej len „usporiadateľ“).

Táto súťaž nie je v žiadnom prípade prevádzkovaná, sponzorovaná ani spojená so spoločnosťou Google LLC alebo Meta Platforms, Inc., (predtým Facebook, Inc.). Informácie, ktoré poskytnete v súťaži, sa poskytujú len organizátorovi súťaže a nie týmto spoločnostiam. Poskytnuté informácie sa použijú len na účely súťaže a marketingu.

III. Doba trvania súťaže a miesto súťaže

Súťaž sa začne 28. novembra 2021 a potrvá do 22. decembra 2021 do 23:59. Súťaž bude prebiehať výlučne na webovej stránke www.sklapnimobil.cz, samostatne na českej verzii www.sklapnimobil.cz a slovenskej verzii www.sklapnimobil.cz/sk. Na slovenskej webovej stránke www.sklapnimobil.cz/sk sa uskutočnia štyri žrebovania, a to 5. 12. 2021, 12. 12. 2021, 19. 12. 2021 a 23. 12. 2021. Výsledky všetkých žrebovaní budú zverejnené v rovnaký deň na príslušných webových stránkach súťaže.

IV. Priebeh a podmienky

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony s korešpondenčnou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky alebo osoba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len „účastník“).
 2. Podmienkou účasti v súťaži je (i) dodržiavať a plniť pravidlá súťaže; (ii) prihlásiť sa na webovú stránku súťaže pomocou svojho mena a e-mailovej adresy alebo konta Google alebo Facebook.
 3. Do súťaže sa smie za celú dobu trvania súťaže prihlásiť jedna fyzická osoba len jedenkrát, a to buď na českej stránke www.sklapnimobil.cz, alebo na slovenskej stránke www.sklapnimobil.cz/sk. Do súťaže sa nie je možné prihlásiť na oboch stránkach súčasne.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníka za porušenie pravidiel súťaže bez akejkoľvek náhrady škody, ktorá môže vzniknúť v dôsledku diskvalifikácie.
 5. Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom tovaru alebo služieb ani zaplatením akéhokoľvek iného vkladu.
 6. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže, jeho dodávatelia alebo zamestnanci jeho dodávateľov a osoby blízke uvedeným osobám.

V. Získanie výhry

Organizátor rozhodne o víťazoch súťaže podľa nasledujúcich pravidiel:

 1. Samsung Galaxy Z Flip3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa zaregistrovali do súťaže v období od 28. 11. 2021 do 4. 12. 2021 23:59 hod. na www.sklapnimobil.cz. Víťaza vyberie organizátor náhodným žrebovaním (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a zverejní ho 5. 12. 2021 na stránke www.sklapnimobil.cz.
 2. Samsung Galaxy Z Flip3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa zaregistrovali do súťaže v období od 28. 11. 2021 do 4. 12. 2021 23:59 hod. na www.sklapnimobil.cz/sk. Výhercu vyberie organizátor náhodným žrebovaním (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a uverejní ho 5. 12. 2021 na stránke www.sklapnimobil.cz/sk.
 3. Samsung Galaxy Z Flip3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa do súťaže zaregistrovali v období od 28. 11. 2021 do 11. 12. 2021 23:59 na www.sklapnimobil.cz a ktorí ešte v tejto súťaži nevyhrali. Výber výhercu sa uskutoční náhodným žrebovaním organizátorom (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a zverejní sa 12. 12. 2021 na www.sklapnimobil.cz.
 4. Samsung Galaxy Z Flip3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa do súťaže zaregistrovali v období od 28. 11. 2021 do 11. 12. 2021 23:59 na www.sklapnimobil.cz/sk a ktorí ešte v tejto súťaži nevyhrali. Výber výhercu sa uskutoční náhodným žrebovaním organizátorom (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a zverejní sa 12. 12. 2021 na www.sklapnimobil.cz/sk.
 5. Samsung Galaxy Z Flip3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa do súťaže zaregistrovali v období od 28. 11. 2021 do 18. 12. 2021 23:59 na www.sklapnimobil.cz a ktorí ešte v tejto súťaži nevyhrali. Výber výhercu sa uskutoční náhodným žrebovaním organizátorom (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a zverejní sa 19. 12. 2021 na www.sklapnimobil.cz.
 6. Samsung Galaxy Z Flip3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa do súťaže zaregistrovali v období od 28. 11. 2021 do 18. 12. 2021 23:59 na www.sklapnimobil.cz/sk a ktorí ešte v tejto súťaži nevyhrali. Výber výhercu sa uskutoční náhodným žrebovaním organizátorom (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a zverejní sa 19. 12. 2021 na www.sklapnimobil.cz/sk.
 7. Samsung Galaxy Z Fold3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa do súťaže zaregistrovali v období od 28. 11. 2021 do 22. 12. 2021 23:59 na www.sklapnimobil.cz a ktorí ešte v tejto súťaži nevyhrali. Výber výhercu sa uskutoční náhodným žrebovaním organizátorom (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a zverejní sa 23. 12. 2021 na www.sklapnimobil.cz.
 8. Samsung Galaxy Z Fold3 získa 1 účastník zo všetkých, ktorí sa do súťaže zaregistrovali v období od 28. 11. 2021 do 22. 12. 2021 23:59 na www.sklapnimobil.cz/sk a ktorí ešte v tejto súťaži nevyhrali. Výber výhercu sa uskutoční náhodným žrebovaním organizátorom (pomocou elektronického generátora náhodných čísel) a zverejní sa 23. 12. 2021 na www.sklapnimobil.cz/sk.

Výhercov vyhlási organizátor súťaže na webovej stránke súťaže a oznámenie o výhre im bude zaslané e-mailom na adresu uvedenú pri registrácii. Výhercovi budú oznámené aj podrobnosti o výhre a spôsobe doručenia. V prípade, že organizátor do 10 dní od oznámenia výhry nedostane potvrdenie od účastníka o výhre, výhra mu nebude pridelená. Výherca súhlasí s tým, že ak sa s organizátorom nedohodne inak, výhra mu bude odovzdaná osobne v kancelárii organizátora alebo doručená poštou.

VI. Ďalšie práva a povinnosti

 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých otázkach súvisiacich s organizáciou súťaže, vrátane prerušenia, pozastavenia, predčasného ukončenia alebo vylúčenia konkrétneho účastníka zo súťaže, a to bez akejkoľvek náhrady účastníkovi, najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže zo strany účastníka, podozrenia z nekalej manipulácie s hlasovaním alebo iného podozrenia z protiprávneho konania zo strany účastníka.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá kedykoľvek počas súťaže, a to aj opakovane. Všetky zmeny pravidiel budú uverejnené na webovej stránke súťaže. Nárok na výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.
 3. V súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátor súťaže týmto informuje účastníkov súťaže, že osobné údaje poskytnuté v súlade s pravidlami súťaže budú v rozsahu meno a e-mail zaregistrované na webovej stránke súťaže. V prípade výhry bude výherca kontaktovaný priamo na e-mailovú adresu, pod ktorou je zaregistrovaný, a prípadne bude požiadaný o poskytnutie poštovej adresy na účely doručenia výhry. Organizátor nepoužije osobné údaje na následný marketing. Organizátor súťaže je spracovateľom osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo na prístup k nim, má právo písomne požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré sa o nej spracúvajú, a to raz za kalendárny rok bezplatne, inak za primeraný poplatok, a má právo obrátiť sa na úrad na ochranu osobných údajov v prípade porušenia svojich práv. Uvedené osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledujúcom rozsahu na účely organizácie a vyhodnotenia súťaže a na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel súťaže v súvislosti s účasťou účastníka v súťaži. Súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov je podmienkou účasti v súťaži.
 4. Účasťou v súťaži každý účastník berie na vedomie, že organizátor súťaže nezodpovedá za technický stav alebo kvalitu výhry, že výhra nie je právne vymáhateľná a nie je možné si ju nárokovať na finančnú náhradu, nie je možné ju vymeniť za iné materiálne výhody alebo inú kompenzáciu. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani si nárokovať na inú výhru ako tú, ktorú určil organizátor.
 5. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastníci svojou účasťou vyjadrujú súhlas s pravidlami súťaže.
 6. Prijatím týchto pravidiel a účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že si tieto pravidlá prečítal a súhlasí s nimi.
 7. Táto súťaž sa riadi českým právom.